Skip to main content

Co je to ESG a proč se mu věnovat?

ESG představuje 3 pilíře – environmentální, sociální a governance, neboli řízení. Ty v rámci ESG představují hlavní tematické oblasti, o kterých se od společností očekává, že budou podávat zprávy – reporty. Cílem ESG je zachytit všechna nefinanční rizika a příležitosti, která jsou součástí každodenních činností společnosti.

Životní prostředí

Environment

Složka životního prostředí (Environment) upozorňuje na důležitost udržitelnosti a ekologické odpovědnosti firem v rámci jejich činností a rozhodování. Zaměřuje se na ekologický dopad firem, jejich snahu minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí a podporovat pozitivní změny.

Biodiverzita a ekosystémy
Klimatické změny a odolnost
Zdroje energie
Emise do ovzduší
Přírodní zdroje

Degradace půdy
Odpady a oběhové hospodářství
Znečištění, kvalita a dostupnost vody
Vyčerpávání přírodních zdrojů
Uhlíková stopa

Řízení

Governance

Správa, či řízení (Governance) hodnotí společnosti z hlediska kvality jejich řízení a rozhodovacích procesů. Tato složka se zaměřuje na transparentnost, etické jednání a odpovědnost ve vedení společností, stejně jako na efektivní strukturu řízení a dodržování právních předpisů. Dále zdůrazňuje význam dobrého řízení pro dosažení dlouhodobého úspěchu a důvěru ze strany investorů, zaměstnanců a veřejnosti.

Vedení společnosti
Opatření proti úplatkářství a korupci
Opatření proti proti sexuálnímu obtěžování a boj proti šikaně
Složení a rozmanitost správní rady
Etika a transparentnost podnikání

Odměny napříč vedením společnosti
Daňová strategie
Struktura výboru pro audit
Vnitřní kontroly a regulační zásady

Je moje firma povinna reportovat ESG?

Kdo bude povinen reportovat v první vlně od roku 2024? Pokud splňujete alespoň 2/3 podmínek a všech firem, které jsou kótované na burze bez ohledu na velikost​

Pojďme do toho společně

250

a více zaměstnanců

40 mil.

EUR a více za rok v obratu

20 mil.

EUR a více v aktivech společnosti

1500 společností

bude povinno reportovat od roku 2024

Malé a střední firmy budou povinni reportovat od roku 2026. Firmám však již teď doporučujeme se v ESG zorientovat co nejdříve. Soustředit se především na strategii, která ESG zohledňuje a také začít se sběrem dat. Firmy tak předejdou organizačnímu chaosu, který s povinností pravděpodobně nastane.

Nejste si jistí, jestli se vás bude ESG týkat?

MSCI

SASB

GRI

Jaká data jsou klíčová pro ESG?

V tuto chvíli firmy reportují obecnější okruhy témat, tzv.sektorová témata se teprve formují do přesné podoby. Nicméně nová podoba bude vycházet z již používaných reportingových standardů vytvořených např. GRI nebo MSCI. Naše platforma pro sběr ESG dat umí na jejich základě stanovit sektorová kritéria již teď.

Kde se ESG vzalo?

ESG není novinkou, ani výmyslem EU. Jsou to standardy v podnikání, které například v USA fungují již přes 20 let. Nyní je na základě Green Dealu v postupných vlnách adoptuje a aplikuje i Evropská unie. Cílem standardů je vyvolat řetězovou reakci napříč firmami a ovlivnit tak jejich chování na trhu.

Pro lepší představu co ESG znamená/Zjednodušeně:
„V praxi to znamená, že vaše firma bude reportovat své ESG aktivity, ale zároveň je bude muset vyžadovat od svých dodavatelů a partnerů, jelikož jejich ESG bude reflektováno ve vašich aktivitách.“


Nejdůležitějšími nařízeními, která se postupně budou týkat všech firem jsou Taxonomie EU, NFRD a CSRD. Obě slouží jako návod pro firmy kdy, co a jak kontrolovat ve svém podnikání.